Biz hakda

Gladline Giriş

agaç işläp bejermek-maşyn-fabrik-takmynan-2

“Qingdao Gladline Industry and Trade Co., Ltd.” ak saçly agaç öndürýän maşyn öndüriji bolup, Hytaýyň “Agaç işleýän maşynlar şäheri” adyna eýe bolan Hytaýyň Çingdao şäherinde ýerleşýär.Esasy önümlerimizde CNC Router, Panel Saw, Edge Banding Machine, Grafing maşyn, Buraw maşyny we beýleki panel mebelleri gaýtadan işleýän enjamlar bar.Häzirki wagtda enjamlarymyz ABŞ, Meksika, Fransiýa, Ispaniýa, Awstraliýa, Russiýa, Eastakyn Gündogar, Günorta-Gündogar Aziýa ýaly dünýäniň 80-den gowrak ýurdunda we sebitlerinde çykyş edýär we köp ýurtda distribýutorlar bilen hyzmatdaşlygy ýola goýdy.

“Gladline Machinery”, چىڭdao portundan bary-ýogy 30 minutlyk aralykda, bu müşderiler üçin logistika çykdajylaryny we wagt çykdajylaryny azaldýar.

Tejribe

20 ýyllyk önümçilik tejribesi

Özbaşdaklaşdyrma

Hyzmatlaryň mümkinçiliklerini özleşdiriň

Ulag

Qingdao portuna 30 minutlyk ýol

Wagt hemmeler üçin altyn.Gysga transport aralygy müşderiler üçin logistika çykdajylaryny we wagt çykdajylaryny azaldyp biler.“Gladline Machinery”, چىڭdao portundan bary-ýogy 30 minutlyk aralykda.Bu logistika taýdan gaty uly artykmaçlykdyr

“Gladline Machinery” öz işinde ýokary derejäni gazanmagy maksat edinýär.Güýçli ösüşi dowam etdirmek üçin soňky ýyllarda gazanyldy, kompaniýa işgärlerimizi we tehnologiýalarymyzy ösdürmek üçin yzygiderli maýa goýýar.Bu, “Gladline Machinery” -a güýçli tehniki kuwwat, önümçilik kuwwaty, berk hil barlag ulgamy we satuwdan soňky iň oňat hyzmat getirýär, şonuň üçin “Gladline Machinery” müşderiler üçin ygtybarly saýlawdyr.

Görüşimiz

Hyzmat edýän müşderilerimize iň oňat çözgütleri bermek.

- Müşderilerimize standart hökmünde bütewilik bilen hyzmat edýäris.Karz häzirki zaman jemgyýetinde aýrylmaz maddy baýlykdyr.Bütewiligiň çäklendirmeleri diňe bir daşarky dünýäden däl, eýsem özümizi terbiýelemekden we ahlak güýjümizdenem gelýär.
- Üstünlige ymtylýarys, innowasiýa we ösüşiň başynda durýarys, durmuş üçin öwrenýäris, üznüksiz gowulaşmagy dowam etdirýäris we mümkinçiligimizi doly oýnaýarys.

- Işgärleriň yzygiderli ösmegi üçin her bir işgäriň kompaniýada öňe gidişligini, işgärleriň dolanyşygyny azaldyp we önümiň hilini üpjün edip biljekdigini üpjün edýäris.
- Biz kärdeşlerimiziň howpsuzlygyny goraýarys.Howpsuzlyk umumy we barlyşyksyz jogapkärçilikdir.